Més informació - Quins temes es tractaran a cada taller?

Una mobilitat més segura i sostenible
Presentació de la diagnosi del Pla de Mobilitat Urbana del Vendrell. En aquest taller sectorial decidirem quines accions permetran millorar la mobilitat a partir del transport públic, l’ordenació de l’aparcament, la xarxa de carrils bici i les zones per als vianants de l’espai urbà.

L'entorn natural
En quin estat es troben els grans espais naturals del municipi, les zones verdes i les platges? En aquest taller sectorial debatrem sobre situació actual dels espais naturals i identificarem les accions prioritàries que cal dur a terme per tal de millorar-ne la seva qualitat.

Vectors de sostenibilitat: residus, aigua i energia
La sostenibilitat està estretament lligada en el consum de recursos i la generació de residus. En aquest taller debatrem sobre aquests aspectes, i definirem les accions que permetin una millora en la gestió dels residus, l'ús eficient de l'aigua i el consum racional de l'energia.

Territori i infraestructures
El planejament vigent i els projectes de grans infraestructures responen a les necessitats actuals del municipi? En aquest taller sectorial definirem quines accions cal dur a terme per millorar globalment el nostre territori.

Economia, societat i valors culturals
Com podem diversificar l’economia local per tendir cap a la sostenibilitat? Quin paper hi juga la societat civil en aquesta aventura? Quins valors culturals s’han de fomentar? En aquest taller debatrem com aquests aspectes interactuen per avançar cap a la sostenibilitat, i decidirem les accions a desenvolupar.